TV NL EN

Amsterdam is van ons allemaal!

Samira Bouchibti schreef naar aanleiding van de talkshow ‘Onder Amsterdammers’ een artikel over diversiteit in Amsterdam.

Amsterdam is synoniem aan (geloofs-) vrijheid, emancipatie en diversiteit. Het maakt niet uit waar je vandaan komt of waar je wieg stond, in Amsterdam kun je worden wie je wilt zijn. Wij hechten waarde aan openheid, tolerantie, vrije meningsuiting en jezelf kunnen zijn.

Als het dus gaat om de aanpak van discriminatie en het bestrijden van racisme, is er nog werk aan de winkel. Veel werk! Ieder mens, man, vrouw, lhbtqi’er, gelovig of niet gelovig, heeft het recht om zich veilig te voelen. Gelukkig zijn de meeste Amsterdammers allergisch voor uitsluiting en intolerantie . Zij voelen de morele plicht om voor elkaar op te komen, elkaar te helpen en er voor elkaar te zijn. Toen Abdelhak Nouri, tijdens een wedstrijd, een hartstilstand kreeg, voelden bijna alle Amsterdammers zich getroffen en lieten dat ook massaal blijken.

Amsterdam kent van oudsher een grote verscheidenheid aan religies, levensovertuigingen en culturele achtergronden. Wij leven de meeste tijd vreedzaam met elkaar, maar in stad met zoveel culturele verscheidenheid kan het ook schuren en wrijven, wat kan leiden tot isolatie, irritatie, onbegrip en vervreemding of zelfs polarisatie.

 

Onder Amsterdammers met wethouder Rutger Groot Wassink.

Het is het geen overbodige luxe om mensen te begeleiden in het zoeken en het onderhouden van verbinding. Verbinding en ontmoeting werken depolariserend en pakken het wij-zij denken actief aan. Als mensen met elkaar in contact treden en onderling in gesprek zijn, wordt hun meningsvorming beïnvloed door werkelijke ervaringen in plaats van angst en onderbuikgevoelens. Ontmoeting en verbinding gaat niet vanzelf en laat zich niet afdwingen, maar kan onder de juiste voorwaarden wel gerealiseerd worden.

De randvoorwaarden hebben betrekking op met name de stedelijke economie, het woonbeleid en het onderwijs. Ik ben voorstander van een kleine overheid en marktwerking. Maar dat is geen dogma. Als marktwerking ertoe leidt dat Amsterdammers niet meer in de stad kunnen blijven wonen, dan moet er worden ingegrepen. Dat is niet alleen een Amsterdams vraagstuk; het is vooral de landelijk politiek die hierin een verantwoordelijkheid heeft.  Diversiteit heeft niet alleen betrekking op etniciteit maar ook op sociale verhoudingen.

Gebruik sport, kunst en cultuur als instrumenten. Verbinding ontstaat op de meest natuurlijke wijze op die plekken waar mensen met elkaar leven: de buurt, de wijk, de school of de werkplek. Als we aan verbinding actief impulsen willen geven, moet er gewerkt worden aan het versterken dan wel creëren van gezamenlijke en inclusieve ontmoetingspunten, verenigingen, buurthuizen en wijk- en buurtorganisaties. De ontmoetingen die ik voorsta, zijn niet per se gezelligheidsbijeenkomsten. Het zijn ook plekken waar meningen en vooroordelen botsen. Daar waar de discussie bloeit, worden de oplossingen gevonden. Oplossingen moeten gezamenlijk en concreet besproken en gerealiseerd worden. Door thema’s die voor onze stad relevant zijn aan de Amsterdammers voor te leggen, kun je mensen bij elkaar brengen.

In dat kader vraag ik mij af wat de bijdragen kunnen zijn van identiteitspolitici die zich primair richten op een bepaalde groep met etnisch of nationale achtergrond. Hoe willen zij bijdragen aan een inclusieve samenleving? De problemen die zij aankaarten gaan ons allemaal aan. Als het uitgangspunt is dat Amsterdam van ons allemaal is, dan zijn de problemen in Amsterdam ook van ons allemaal! Een aanzienlijk deel van onze jongeren groeit op in witte of een zwarte bubbel. Ze groeien op in sociaal, economisch, cultureel, religieus en intellectueel gescheiden werelden. Zij kennen andere culturen voornamelijk van de televisie of sociale media, waar de vooroordelen die ze hebben vaak worden bevestigd. Wij-zij-denken wordt zo gemeengoed.

Wethouder Rutger Groot Wassink met mensenrechten-activist Jeffrey Afriyie

Oud burgemeester Cohen wilde de boel bij elkaar houden. Wijlen burgemeester Eberhardt van der Laan (rust in vrede) gaf een boost aan de kracht van de stad en voor burgemeester Halsema de schone taak om dit voort te zetten door de boel bij elkaar te brengen en te houden. Aan Amsterdammers moet gevraagd worden wat zij nodig hebben om niet op een te grote afstand tot elkaar of tot de institutionele samenleving te komen staan. De verbinding zoeken is bij uitstek iets dat wat we actief met elkaar moeten doen, opdat we zien wat een inclusieve stad voor ons allemaal oplevert. Als wethouder moet je daarvoor de randvoorwaarden en dwarsverbanden proberen te scheppen.

Tot slot. Amsterdam staat voor verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid, tolerantie, vrijheid en artikel 1 van de Grondwet. Tegenover de Grondwet en de daaraan verbonden rechten staat wat mij betreft één grondplicht: de plicht om op open, vreedzame en democratisch wijze vorm en inhoud te geven aan de toekomst. Wij hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid om democratische waarden levend te houden, te praktiseren en door te geven aan nieuwe generaties. Ik draag waar ik ook ben uit dat de Grondwet niet zomaar een stoffige tekst is, maar de levende basis waarop de democratische waarden van onze samenleving zijn gegrondvest. De Grondwet is bij uitstek verbindend.

Beste wethouder blijf regelmatig Amsterdammers bij elkaar en u zult horen maar ook voelen wat het is om een Amsterdammer te zijn.

Samira Bouchibti
Voormalig Tweede Kamerlid en gemeenteraadslid
Directeur VIP Academy

Samira Bouchibti schreef naar aanleiding van de talkshow ‘Onder Amsterdammers’ een artikel over diversiteit in Amsterdam. Wethouder Sociale Zaken, Diversiteit en Democratisering Rutger Groot Wassink (GL) ging tijdens deze aflevering met Amsterdammers in gesprek over zijn werk-, democratisering en diversiteitsagenda.

 

Speakers

Samira BouchibtiVoormalig Tweede Kamerlid en gemeenteraadslid
Directeur VIP Academy

Daar waar de discussie bloeit, worden de oplossingen gevonden