TV NL EN

Onze reactie op de afzegging door Mona Eltahawy

*For English see below* 

Tot onze spijt heeft de Egyptisch-Amerikaanse feminist en activist Mona Eltahawy laten weten woensdag niet in De Balie te spreken.

Zij geeft aan door een aantal anonieme mensen op de hoogte te zijn gebracht van een debat dat twee jaar geleden in De Balie plaatsvond, waarin vanuit het publiek racistische uitspraken zijn gedaan. Uitspraken waar De Balie destijds op meerdere manieren en platforms afstand van deed, zoals bijvoorbeeld hier en hier. De NOS  en de Volkskrant publiceerden gisteren al over haar beslissing.

We betreuren Eltahawy’s beslissing zeer. We geloven dat zij een belangrijke stem is, iemand die met veel verve en dapperheid haar opvattingen uitdraagt.

Ook hebben we het gevoel dat ze verkeerde informatie heeft ontvangen over de betreffende avond. Eltahawy stelt in haar statement dat de avond werd georganiseerd door een extreem-rechtse partij. Dit was niet het geval. Ook werd de avond niet georganiseerd door onze redactie maar door een groep vrijwilligers ter gelegenheid van de publicatie van een boek. De betreffende avond was een twee uur-durend programma over de redenen van Jihadi’s om hun slachtoffers (moslims en niet-moslims) te haten. Zijn deze redenen vooral ideologisch gedreven of hebben zij een economische basis? Er waren gasten met verschillende achtergronden, waaronder Paul Cliteur, die later lijstduwer werd voor Forum voor Democratie.

Na het panelgesprek werd uit het publiek de vraag gesteld over hoeveel fanatieke moslims een samenleving aankan. De vrouw die de vraag stelde vond dat dit maar 1 tot 2 procent zou moeten zijn.

De reactie van Cliteur was verontrustend. In navolging van deze avond hebben we op verschillende momenten en platforms aangegeven dat wij afstand nemen van zijn uitspraken, zoals wij bijvoorbeeld ook de ideeën van imam Haitham al-Haddad verwerpen die de doodstraf voor afvalligen predikte en in 2012 te gast was in De Balie.

De avonden van de bovengenoemde debatten zijn terug te zien via onze website, juist omdat wij transparant willen houden wat er in onze zalen gebeurt.

We benadrukken graag dat wij geloven dat een open, democratische samenleving kwetsbaar is en dat daarin hartstochtelijk gestreden moet worden voor de rechten van minderheden en voor het behoud van de rechtsstaat. We organiseren op dagelijkse basis bijeenkomsten die dit geloof ondersteunen. Evenementen over emancipatie, gelijkheid, vrijheid van meningsuiting, de rechten van minderheden, vrouwen en over democratie en de rechtsstaat in het algemeen. Ook zijn we, vanzelfsprekend, tegen discriminatie. Fundamentele vrijheden zoals vrijheid van religie gelden voor iedereen. Met grote zorgvuldigheid trachten we een plek te zijn waar mensen met allerlei overtuigingen en geloven bijeen kunnen komen om met elkaar te praten. Praten om dichter bij elkaar te komen, in plaats van anderen uit te sluiten, en onze samenleving leefbaar te maken voor iedereen. Wij programmeren nadrukkelijk niet alleen meningen waar wij het mee eens zijn. En zien het als onze verantwoordelijkheid om verschillende opvattingen te tonen, te bevragen en te onthullen.

Wij gaan dat gesprek voortdurend met iedereen aan. We nodigen daar graag iedereen toe uit en zullen dat blijven doen. Wij betreuren het dat Eltahawy zich uit het gesprek onttrekt. Iedereen die een kaartje heeft gekocht voor het programma met Eltahawy, krijgt natuurlijk bericht van ons.


It is with great regret that we must announce that the Egyptian-American feminist and activist Mona Eltahawy has decided not to speak at De Balie this Wednesday.

She says that a number of people pointed out to her, anonymously, that a debate took place at De Balie two years ago where audience members made some racist remarks. These were statements that De Balie strongly rejected at the time. The NOS media company and de Volkskrant newspaper reported on Eltahawy’s decision yesterday.

We very much regret Eltahawy’s decision. We feel that she represents a very important voice who expresses her views with much fervour and courage.

We also feel that she received inaccurate information about the evening of that debate. In her statement Eltahawy says that the event was organised by an extremist right-wing party. This was not the case. The event was also not organised by De Balie but by a group of volunteers on the occasion of the publication of a book. The event consisted of a two-hour programme on the reasons of Jihadists to hate their victims (both Muslim and non-Muslim). Are they ideologically motivated, or do the reasons have an economic origin? Guests from various backgrounds participated in the event, including Paul Cliteur who later became eligible for the new political party Forum voor Democratie.

After the panel debate, an audience member asked how many fanatical Muslims a society can cope with. The asker stated her belief that this could amount to just 1 to 2 per cent.

Cliteur’s reply, that “this would be a controversial and extreme measure” and that “one should start more carefully”, was troubling. In the wake of this event, we stated on various occasions and on several platforms that we distance ourselves from his views, just as we reject the views of Imam Haitham al-Haddad who advocates the death penalty for apostates and was a guest at De Balie in 2012.

The above-named debates were filmed and can be viewed on our website, precisely because we wish to be fully transparent about the events that take place in our halls.

We would like to stress our conviction that an open and democratic society is vulnerable and that we must struggle passionately to protect the rights of minorities and to preserve the rule of law. We organise events to support this conviction on a daily basis: events about emancipation, equality, freedom of speech, minorities’ and women’s rights, and about democracy and the rule of law in general. We are also, and obviously, against discrimination. We believe that fundamental rights such as freedom of religion apply to all. We strive with great care to be a platform where people of all faiths and convictions can come together to engage in dialogue. Dialogue, in order to better understand each other rather than reject and exclude each other, and so to make our society a place where everyone can live and let live. We expressly do not invite only those opinions that we endorse. We consider it our responsibility to offer a platform to present, and question, and probe different opinions.

We are eager to engage everyone in this dialogue. We invite everyone to share their views and shall continue to do so. We are very sorry that Eltahawy has chosen to withdraw her participation. We shall of course contact all who have already purchased a ticket to this event.