TV NL EN

Schoolbesturen: “Werken aan gelijke kansen betekent ook meer doen waar dat nodig is.”

Reacties op het onderzoek naar kansenongelijkheid door De Balie en AT5.

geschreven door
De Balie Live Journalism

Video – Een overkoepelende aanpak ontbreekt, dat leidt tot onmacht en frustratie bij onderwijsprofessionals. Wat is er nodig volgens de schoolbesturen?
Onderwijssocioloog Maurice Crul is kritisch op de rol van de schoolbesturen.

Reactie van Arnold Jonk, directeur schoolbestuur STAIJ
Jullie enquête wijst op een bekend probleem in het onderwijs, namelijk de vraag hoe onderzoeksresultaten het werkveld bereiken. En hoe we ervoor zorgen dat er onderzoek plaatsvindt waar het werkveld echt iets aan heeft.

Landelijk zijn hier nu best wat aansprekende initiatieven gaande. Een aantal van onze scholen maakt bijvoorbeeld gebruik van de Kennisrotonde, waar je een vraag over het onderwijs kan stellen, die dan vanuit de wetenschap beantwoord wordt. Ook is ons bestuur samen met een aantal collegabesturen, de Universiteit van Amsterdam en de HvA een werkplaats gestart, waar het bevorderen van kansengelijkheid wordt onderzocht. Een samenwerking tussen leerkrachten en onderzoekers. 

Wat steeds terugkomt is de vraag hoe kennis uit de werkplaatsen, uit het onderzoek, ook bij leerkrachten terecht komt die zelf niet participeren in het onderzoek. Dat blijft een zoektocht. Publiceren in vaktijdschriften voor leerkrachten helpt, leerteams binnen scholen helpt, maar tevreden is eigenlijk nog niemand. Reden om hier naar te blijven zoeken, en niet bij de pakken neer te gaan zitten.

Reactie Harry Dobbelaar, bestuurder Zonova, schoolbestuur Amsterdam Zuidoost
Zonova werkt hard aan gelijke kansen voor kinderen. Dat betekent in eerste instantie uitstekend onderwijs. Wij evalueren onze aanpak van het onderwijs continu. Hebben wij voldoende aandacht voor onze leerlingen, hebben wij hoge verwachtingen, werkt onze aanpak? Weten wij wie onze leerlingen zijn en wat zij nodig hebben, wat wij ze willen leren? Onze leerkrachten bespreken de resultaten van leerlingen met elkaar en gaan na of leerlingen de leerdoelen behalen, of de gekozen aanpakken effect hebben. Wij organiseren zelfevaluaties, audits en schoolbezoeken zodat wij van elkaar kunnen leren. In professionele leergemeenschappen en leerteams delen leerkrachten kennis met elkaar.

Werken aan gelijke kansen betekent ook meer doen waar dat nodig is. Projecten waar schoolbesturen en basisscholen in Zuidoost onder meer aan werken zijn de Brede School Zuidoost (talentontwikkeling), het leerlab Zuidoost (naschoolse ondersteuning bij taal, rekenen, begrijpend lezen en studievaardigheden) en de Zomerschool Zuidoost (extra lessen). Het effect van Leerlab is onderzocht en blijkt een goed werkende interventie. Het effect van de Zomerschool op het zelfvertrouwen en motivatie van de leerlingen wordt jaarlijks gemeten door onafhankelijk onderzoeksbureau Oberon. Het proces wordt met de leraren geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De evaluaties van onderzoeken en aanpakken op schoolniveau worden zeker gedeeld. Zeker, dat kan altijd beter. Er moeten ook meer middelen komen om eens echt werk te maken van gelijke kansen voor alle kinderen!

Vanwege de uitkomsten van de enquête hebben wij ons wel de vraag gesteld of deze evaluaties van gezamenlijke aanpakken voldoende verspreid en gedeeld worden. Wij denken van wel, maar vanwege jullie artikel gaan wij dit wel checken en mogelijk bijstellen.

Lees meer:

De oorzaken van kansenongelijkheid volgens onderwijsprofessionals en hoogleraar en onderwijsinspecteur Inge de Wolf. Kijken we alleen naar de thuissituatie of naar achterstanden in de ontwikkeling van het kind?
Maatwerk voor kinderen met risico op achterstand: zelf doen, of inhuren?
Wat is De Balie Live Journalism?

De Balie Live Journalism & AT5 onderzoeken kansenongelijkheid Amsterdams basisonderwijs.
Lees hier alle vijf de stukken:

– Overkoepelende aanpak ontbreekt (I)

Overkoepelende aanpak ontbreekt (II)

Je bent nu hier. Reacties schoolbesturen: “Werken aan gelijke kansen betekent ook meer doen waar dat nodig is.”

Oorzaken kansenongelijkheid volgens onderwijsprofessionals

Maatwerk voor kinderen met risico op achterstand: zelf doen, of inhuren?