TV NL EN

Boko Haram: who cares?

DUUR
120 minuten

For English scroll down Volgens de laatste Global Terrorism Index is niet IS, maar Boko Haram de dodelijkste terreurgroep ter wereld. Vrijwel iedere week worden er aanslagen gepleegd, dorpen uitgemoord of meisjes ontvoerd (denk bijvoorbeeld aan #BringBackOurGirls). Het Nigeriaanse leger is er weliswaar in geslaagd terreinwinst te boeken in de laatste weken, maar experts waarschuwen voor een misplaatst gevoel van triomfantalisme, want Boko Haram heeft laten zien dat het enorm goed in staat is zich na tegenslagen te hergroeperen. De strijd is dus nog lang niet gestreden. Maar hoe heeft Boko Haram überhaupt zo groot kunnen worden? En waarom zijn ze zo moeilijk te verslaan? Vanwege de westerse betrokkenheid bij de conflicten in Syrië en Irak, maar vooral vanwege de aanslagen in Parijs en Brussel gaat de meeste aandacht uit naar IS als het gaat om terreurdreiging. Die aanslagen zijn geografisch en gevoelsmatig het meest dichtbij. Boko Haram opereert voornamelijk in (het noorden van) Nigeria en de omringende landen, in die zin is het logisch dat IS op dit moment als grootste bedreiging wordt gezien. Daartegenover staat dat Boko Haram haar trouw heeft gezworen aan het kalifaat van IS en deel uitmaakt van een mondiaal probleem: de toename van terrorisme op globaal niveau. Moeten ‘wij’ ons ook druk maken om Boko Haram? In hoeverre is dit een probleem voor het westen? De opkomst en evolutie van de beweging in Nigeria wordt gekenmerkt door een proces van cumulatieve radicalisering: de ideologie blijft hetzelfde, maar het geweld neemt toe en wordt steeds wreder. Toch bestaat de kracht van Boko Haram niet alleen uit terreur en barbarij. De beweging is diep verweven met de (noord) Nigeriaanse maatschappij en bestaat opvallend genoeg uit een dwarsdoorsnede van de samenleving. Er is dus meer nodig dan alleen een militaire interventie, maar wat zijn de alternatieven? Tijdens deze avond gaan we de opkomst, ideologie en weerbaarheid van deze beweging analyseren. Daarnaast bespreken we de urgentie en relevantie van dit fenomeen voor het westen. Dat gaan we doen met o.a. David Ehrhardt, docent Conflict Studies aan de universiteit Leiden en gespecialiseerd in Nigeria, Manon Stravens, auteur van het boek De opstand van Boko Haram, Akinyinka Akinyoade, onderzoeker bij het African Studies Centre en Sanne Kaasjager, hoofd van de West-Afrika divisie bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Mausi Segun, onderzoeker bij Human Rights Watch, zal via Skype deelnemen aan de discussie. Het gesprek zal worden geleid door Seada Nourhussen. De voertaal van het programma is Engels.      Boko Haram: who cares?

Why we should be more concerned about the deadliest terrorist organisation in the world
Boko Haram, and not IS, is the deadliest terrorist organisation in the world according to the latest Global Terrorism Index. There are reports on suicide bombings, destroyed villages and kidnappings (#BringBackOurGirls for example) on a weekly basis. The Nigerian army has managed to regain territory, but experts warn against a misplaced feeling of triumph, because time and again Boko Haram has showed its resilience in the face of defeat. So the battle is not over yet. But how has Boko Haram become so big in the first place? And why are they so hard to beat?

Our minds in the west are predominantly occupied with IS, on account of the western involvement in the conflicts in Syria and Iraq, but mostly due to the attacks in Brussels and Paris. These attacks are nearby, on a geographical and psychological level. Boko Haram mainly operates in (the north of) Nigeria and the surrounding countries, in that sense it is no surprise that IS is regarded as the larger threat to the west. However, Boko Haram has pledged its allegiance to the IS caliphate. Furthermore this phenomenon is part of a bigger problem: the rise of terrorism on a global scale. Should ‘we’ be worried about Boko Haram? To what extent is this a western problem?

The rise and evolution of the Boko Haram movement is characterised by a process of cumulative radicalisation: the ideology remains the same, but the violence increases and becomes more barbaric. But Boko Haram’s strength does not just consist of terror and brutality, the movement is deeply embedded into the (northern) Nigerian community and reflects a remarkable cross-section of the society. So you need more than a military intervention alone to combat this type of infiltration. But what are the alternatives?

During this evening we will examine the rise, ideology and resilience of Boko Haram. Furthermore we will discuss the relevance of the movement for the west. We will do so with David Ehrhardt, assistant professor Conflict Studies at the University of Leiden, Manon Stravens, author of the book The Boko Haram uprising, Akinyinka Akinyoade, senior researcher at the African Studies Centre and Sanne Kaasjager, head of the West Africa Division at the Ministry of Foreign Affairs. Mausi Segun, researcher at Human Rights Watch, will join the discussion via Skype. The discussion will be moderated by Seada Nourhussen. The programme will be in English. Aanbevolen literatuur:   De opstand van Boko Haram
auteur: Manon Stravens

De oorlog van Boko Haram: Hoe een lokale ideologische revolte kon uitgroeien tot een oorlogsmachine Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'Awati Wal-Jihad, bekend als Boko Haram, houdt Nigeria al jaren in de greep en heeft duizenden burgerdoden op haar kerfstok. Toch beginnen de internationale alarmbellen pas echt te rinkelen na de ontvoering van de 276 'Chibok-meisjes' in april 2014. Beschreven als een radicale religieuze sekte, terreurorganisatie, criminele bende, sociale beweging of politiek instrument, weten we tot op heden weinig van Boko Haram. Maar opererend in de ontvlammende Sahel, waar landsgrenzen niets voorstellen en waar ook Al Qaida en IS huizen, is aandacht voor dit soort lokale bewegingen juist cruciaal. Hoe groeide een ideologische revolte uit tot een oorlogsmachine?Wie zijn ze, wat willen ze en hoe worden ze gefinancierd? En waarom...Lees meer Bestel dit boek