TV NL EN

How clean are your clothes?

DUUR
90 minuten

Video on demand: De Balie TV and De Balie Vimeo. In verschillende landen ter wereld hebben vrouwen die werkzaam zijn in de kledingindustrie te maken met misbruik, slechte en onveilige arbeidsomstandigheden, lage lonen en onderdrukking. Strijdvaardige vrouwelijke activisten brengen verandering in deze situaties. In dit programma praten we met o.a. Zehra Khan, toonaangevend activist uit Pakistan, over hoe zij zich inzet voor de rechten van vrouwen, wat zij wil veranderen in het systeem en waar de verantwoordelijkheid ligt van overheden, bedrijven en de consument. Activisten als Khan vechten voor de rechten van werkende vrouwen binnen grote bedrijven en patriarchale systemen. Op welke manier doorbreek je uitbuiting door machtige bedrijven? Hoe zorg je ervoor dat de stem van de werkende vrouwen gehoord wordt, terwijl discriminatie op basis van geslacht verankerd ligt in het dagelijks leven?

In 2001 begon Khan met het organiseren van thuiswerkende vrouwen. Deze vrouwen begonnen klein en informeel. Ze groeiden uit tot de gevestigde organisatie, Home Based Women Workers Federation met een stem en invloed. Hoe zorgen deze vrouwen door middel van vereniging voor een verandering in het systeem? We praten erover met Zehra Khan, Shikha Sethia (Mama Cash), Isabelle Diks (GroenLinks) en andere deskundigen en gaan tijdens de avond ook in op wat de consument kan doen. Jenny Mijnhijmer zal een theatermonoloog voordragen, gebaseerd op getuigenissen van anonieme vrouwelijke activisten in de kledingindustrie. Muziek is er van Shishani Vranckx.
  Zehra Khan is secretaris-generaal van de Home Based Women Workers Federation in Pakistan. Kahn is sinds 2001 bezig met het verenigen van thuiswerkende vrouwen, wat recent heeft geleid tot een doorbraak in wetgeving rondom thuiswerkers. Shikha Sethia heeft onderzoek gedaan naar arbeidersrechten en bedrijfsverantwoordelijkheid in de kledingindustrie. Ze werkt momenteel voor Mama Cash, het langst bestaande internationale fonds voor vrouwelijk activisme wereldwijd. Isabelle Diks is Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Haar portefuilles zijn o.a. buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Jenny Mijnhijmer is schrijver en actrice. Ze werkt in de kunsten en geeft les aan de HKU en de Schrijversvakschool in Amsterdam. Shishani Vranckx is singer-songwriter. Haar roots liggen in Namibië en Belgie, en ze groeide voor een groot deel op in Nederland. In haar werk brengt ze deze werelden samen. Ama van Dantzig verdeelt haar tijd tussen Accra en Amsterdam, waar ze bruggen bouwt tussen ogenschijnlijk tegenovergestelde werelden. Ze heeft een rijke ervaring in veel verschillende landen en gemeenschappen, en gelooft in het vermogen van mensen om ingenieuze oplossingen te vinden voor de uitdagingen van deze tijd. Schone Kleren Campagne zet zich al jaren in voor betere arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie. In een mini-workshop leggen ze uit waarom het zo belangrijk is om als consument vragen te stellen aan kledingmerken en geven tips over hoe je dat aanpakt. Dit programma is in samenwerking met Mama Cash, dat financiële steun geeft aan vrouwen, meiden en transgenders die zich organiseren om hun eigen situatie en die van hun gemeenschap te verbeteren. Schone Kleren Campagne brengt verschillende organisaties die zich met kleding bezighouden samen, om de arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie te verbeteren. Dit programma is onderdeel van het project Women Power Fashion, dat mogelijk wordt gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

Moderator: Ama van Dantzig Redactie: Ianthe Mosselman

De voertaal van dit programma is: Engels I.s.m. Mama Cash en Schone Kleren Campagne Dit programma is gratis toegankelijk voor leden van We Are Public.  In countries all around the world, women working in the garment industry experience labor rights abuses such as long hours, low wages, and unsafe working conditions – circumstances that they are trying to change. In this program, Zehra Khan, a leading activist from Pakistan, discusses women’s rights, how she wants to change the system, and which responsibilities governments, companies and consumers could and should bear. Activists like Khan fight for the rights of women who work within large companies and patriarchal systems. How do you fight exploitation by powerful multinationals? How do you make sure the voices of these women are heard, while gender based discrimination is part of daily life?
Khan started organizing female home-based workers in 2001. They started out small and informal, but have grown to be an established organization called Home Based Women Workers Federation. By uniting and working together, these women change the system. How does this work? We talk about this, as well as the role of the consumer, with Zehra Khan, Shikha Sethia (Mama Cash), Isabelle Diks (GroenLinks) and other experts. Jenny Mijnhijmer will perform a theatre monologue, that she created based on testimonials from anonymous female activists in the garment industry. There will be music by Shishani Vranckx.  Zehra Khan is secretary-general of the Home Based Women Workers Federation in Pakistan. Kahn has been organizing female home-based workers since 2001, recently resulting in a legislative breakthrough formalizing home based work. Shikha Sethia has done research into labour rights and corporate accountability in garment sector value chains. She currently works for Mama Cash, the oldest international fund for feminist activism in the world. Isabelle Diks is a member of the House of Representatives for the left wing party GroenLinks. Her portfolio responsibilities include foreign trade and development cooperation. Jenny Mijnhijmer is a writer and actress. She works in the arts and also teaches screenwriting at the HKU and the Schrijversvakschool in Amsterdam. Shishani Vranckx is a singer-songwriter. Her roots are Namibian and Belgian in origin, but she grew up mainly in the Netherlands.
In her work she brings these worlds together. Ama van Dantzig divides her time between Accra and Amsterdam – building bridges between seemingly opposite worlds. With vast experience on the ground in many countries and communities, Ama believes in the ability of people to generate ingenious solutions for the challenges of our time. This program is made in collaboration with Mama Cash, a feminist fund that supports women, girls and transgender people who organize to improve their situation and that of their community, and in collaboration with Clean Clothes Campaign, an organization that brings together trade unions and NGOs to improve the working conditions in the clothing industry. This program is part of the Women Power Fashion project, made possible by Nationale Postcode Loterij. Moderator: Ama van Dantzig This program is in: English