TV NL EN

Veilige havens – op weg naar een beter migratiebeleid

DUUR
120 minuten

Gemist? Video's komen op De Balie TV en De Balie Vimeo. Linksom of rechtsom, het internationale vluchtelingensysteem werkt niet. De aanhoudende crisis, het onvermogen om internationaal verantwoordelijkheid te delen en ad hoc beslissingen doen vermoeden dat we behoefte hebben aan nieuwe vergezichten in het vluchtelingendebat, aan een duurzaam en humaan migratiebeleid. Maar zijn er alternatieven? Het raamwerk voor een internationaal vluchtelingensysteem bestaat al decennia in de vorm van het VN Vluchtelingenverdrag. Moeten we dit verdrag herwaarderen, herijken of moet het op de schop? De vraag blijft echter, met of zonder verdrag, hoe nu verder? Om tot een langetermijnvisie te komen is er op de eerste plaats ruimte voor contemplatie nodig, voorbij de waan van de dag en voorbij Fort Europa zoals migratiewetenschappers Henk van Houtum en Leo Lucassen het noemen. Kan Europa grote stromen vluchtelingen blijven opvangen? Zo ja, kan Europa ook grote stromen vluchtelingen effectief integreren? Aan idealen geen gebrek, maar zijn ze ook te verenigen met migratie beleid op Europees en mondiaal niveau? Tijdens deze avond gaan we met migratiespecialisten, NGO’s, en beleidsmakers uiteenlopende toekomstperspectieven op een humaan en duurzaam migratiebeleid bespreken, waarbij er ruimte is voor idealen, maar wel steeds de vraag gesteld wordt: zijn de voorstellen reëel en te implementeren? We spreken o.a. met: Eduard Nazarski, directeur van Amnesty International Nederland, opent de avond met een speech over gedeelde verantwoordelijkheid en medemenselijkheid als antwoord op adhoc beslissingen en kortetermijndenken. Henk van Houtum, hoofd van het Nijmegen Centre for Border Research aan de Radboud Universiteit en co-auteur van Voorbij Fort Europa. Hij zal zijn ‘tienpuntenplan’ presenteren: een voorstel voor een slimmer en beter grensbeleid, als alternatief voor het ‘tienpuntenplan’ van de EU. Evelien van Roemburg, Policy Advisor Conflict & Humanitarian Response bij Oxfam Novib. Zij heeft tevens onderzoek gedaan naar de toezichthoudende rol van UNHCR in relatie tot het VN vluchtelingenverdrag. René Bruin, hoofd van UNHCR Nederland. UNHCR heeft het mandaat om wereldwijd hulpacties te leiden en te coördineren om zo vluchtelingen te kunnen beschermen en om oplossingen te zoeken voor de vluchtelingenproblematiek wereldwijd.  Hedy d'Ancona, oud-minister en Europarlementariër. Zij schreef samen met Jan Pronk de notitie Partij kiezen, daarmee beogen zij ‘een politieke vertaling’ van het vluchtelingen- en migratievraagstuk in een samenhangend en geïntegreerd internationaal beleid voor vluchtelingenopvang en preventie van de grondoorzaken van migratie. Lenny Reesink, lobbyist voor Vluchtelingwerk. Zij monitort en controleert het vluchtelingenbeleid van de overheid: "Als we herhaaldelijk signaleren dat bepaalde regels of maatregelen voor problemen zorgen, kaarten we dit aan bij politiek Den Haag." Natasja van den Berg zal het programma modereren. Voertaal: Nederlands
  Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amnesty International.        One way or the other, the international refugee system is failing. The persisting crisis, the inability to share responsibility, and opportunistic decisions suggest that we need new views in the refugee debate, that we need a sustainable and humane migration policy. But are there any alternatives? The framework for an international refugee system exists for decades already in the form of the 1951 UN Refugee Convention. Should we reassess the treaty or kick it out the door? Either way, with or without the treaty, what’s the next step? To arrive at a long term vision we first need the space to contemplate, beyond stigmatizing banalities, and beyond Fortress Europe, as argued by migration experts Henk van Houtum and Leo Lucassen. Is Europe able to continuously sustain increasing numbers of refugees? There is no shortage of ideals, but are they reconcilable with migration policy on a European and global level? We will discuss divergent future perspectives on a humane and sustainable migration policy with migration specialists, NGO’s and policy makers. Ideals are a conditio sine qua non, but are these ideals realistic? And can they be translated into policy? Participants: Eduard Nazarski, director of Amnesty International the Netherlands, will open the evening with a speech about shared responsibility and humaneness as an answer to opportunism and short term thinking. Henk van Houtum, head of the Nijmegen Centre for Border Research at the Radboud University, and co-author of Voorbij Fort Europa. He will present his ‘ten point plan’: a strategy for a smarter and better border policy, as alternative for the EU’s ‘ten point plan’ Evelien van Roemburg, Policy Advisor Conflict & Humanitarian Response at Oxfam Novib. Her PhD thesis concerns the supervisory task of UNHCR, the refugee agency of the United Nations. René Bruin, head of UNHCR the Netherlands. UNHCR is the United Nations programme mandated to protect and support refugees at the request of a government or the UN itself and assists in their voluntary repatriation, local integration or resettlement to a third country. Natasja van den Berg is the moderator of this evening. Language: Dutch This programme is the result of a collaboration between Amnesty International and De Balie