TV NL EN

History, Memory, Commemoration: Java

How is history remembered and passed on to future generations?

programme editor
programme editor
On Sukarno’s orders, almost all colonial statues in Indonesia were demolished and streets renamed after independence; looking forward, the past had to be forgotten quickly. In the Netherlands, colonial memorials were preserved but became controversial. What does the presence or absence of these monuments mean? How do people commemorate in the absence of memorials or the presence of controversial statues?

How do people commemorate in the absence of memorials or the presence of controversial statues? To the discussion on colonial heritage, which is becoming louder these days, this project makes an essential contribution.

History – Memory – Commemoration is a long-term research project by Dutch artist Hans van Houwelingen and Iswanto Hartono and Mirwan Andan of the Indonesian artists’ collective Ruangrupa. In collaboration with De Balie, they are making seven films about specific locations from the colonial history of the Netherlands and Indonesia: Java, Aceh, Nias, the Netherlands, Moluccas, Sulawesi and Papua.

How do location, politics, religion, culture, education, family, historiography, personal stories and zeitgeist influence how history is remembered and passed on to future generations? This evening sees the presentation of the first film, recorded in Jakarta: Java.

Iswanto Hartono will also present photo’s made during the recordings.

More on History – Memory – Commemoration

The film series dispenses with a one-sided view and shows the wide variety of meanings of one shared colonial history. The leading motif is the Van Heutsz monument renamed the Indië-Nederland monument in Amsterdam and the Van Heutsz monument in Jakarta, demolished in 1953. This film series is not only a journey through time, but also an invitation to recognise and reconsider the diversity of our shared history.

About the speakers

Hans van Houwelingen (born 1957) lives and works in Amsterdam and Berlin. He studied at the Minerva Art Academy in Groningen and the Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. His work is expressed in exhibitions, interventions, public space projects, films, lectures and publications, in which he investigates and reflects on the relationship between art, culture, and politics.

His films “Hey paarth, what about the atom bomb?” and “In Between Blue Waves and Green Corridors” were recently presented at Documenta 15. Van Houwelingen regularly publishes in newspapers and magazines, including NRC and Het Parool.

Iswanto Hartono (born 1972) is one of the few contemporary Indonesian artists with a background in architecture. Known as an artist with a conceptual base, Iswanto has been exhibiting his works since the late 1990s, showing works with strong social and political content.

His interest in history/memory, globalisation, geopolitical powers, post-colonialism and racial identity is evident in his works. As an artist born and raised in Indonesia, Iswanto recognises that social and political issues are inseparable from his creative process. Iswanto’s works, mainly in the form of paintings, digital prints, text/poetry, video, multimedia, architecture and site-specific works, express critical opinions in an explicit and stereotypical manner.

Text in Dutch
Op last van Soekarno werden na de onafhankelijkheid vrijwel alle koloniale standbeelden in Indonesië gesloopt en straten hernoemd; met de blik vooruit moest het verleden snel worden vergeten. In Nederland bleven de koloniale gedenktekens behouden, maar werden ze controversieel. Wat betekent de aanwezigheid of de afwezigheid van deze monumenten? Hoe herdenken mensen in afwezigheid van gedenktekens of aanwezigheid van omstreden standbeelden?

Hoe herdenken mensen in afwezigheid van gedenktekens of aanwezigheid van omstreden standbeelden? Aan de discussie over koloniaal erfgoed, die in deze tijd steeds luider klinkt, doet dit project een essentiële bijdrage.

History – Memory – Commemoration is een langdurig onderzoeksproject van de Nederlandse kunstenaar Hans van Houwelingen en Iswanto Hartono en Mirwan Andan van het Indonesische kunstenaarscollectief Ruangrupa. In samenwerking met De Balie maken ze zeven films over specifieke locaties uit de koloniale geschiedenis van Nederland en Indonesië: Java, Atjeh, Nias, Nederland, Molukken, Sulawesi en Papua.

Welke invloed hebben locatie, politiek, religie, cultuur, onderwijs, familie, historiografie, persoonlijke verhalen en tijdgeest op hoe geschiedenis wordt herinnerd en aan volgende generaties wordt doorgegeven? Deze avond is de presentatie van de eerste film: Java.

Meer over History – Memory – Commemoration

De filmserie rekent af met een eenzijdig beeld en toont de grote verscheidenheid aan betekenis van één gedeelde koloniale geschiedenis. Leidmotief is het tot Indië-Nederland monument hernoemde Van Heutsz monument in Amsterdam en het in 1953 gesloopte Van Heutsz monument in Jakarta. Deze filmserie is niet alleen een reis door de tijd, maar ook een uitnodiging om de veelzijdigheid van onze gedeelde geschiedenis te erkennen en te heroverwegen.

Meer over de sprekers

Hans van Houwelingen (1957) woont en werkt in Amsterdam en Berlijn. Hij studeerde aan de Minerva Art Academy in Groningen en de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Zijn werk komt tot uiting in tentoonstellingen, interventies, projecten in de openbare ruimte, films, lezingen en publicaties, waarin hij de relatie tussen kunst, cultuur en politiek onderzoekt en reflecteert.

Zijn films “Hey paarth, what about the atom bomb?” en “In Between Blue Waves and Green Corridors” werden onlangs gepresenteerd op Documenta 15. Van Houwelingen publiceert regelmatig in kranten en tijdschriften, waaronder NRC en Het Parool.

Iswanto Hartono (1972) is een van de weinige eigentijdse Indonesische kunstenaars met een achtergrond in architectuur. Bekend als een kunstenaar met een conceptuele basis, exposeert Iswanto zijn werken sinds eind jaren negentig, waarbij hij werken toont met een sterke sociale en politieke inhoud.

Zijn interesse in geschiedenis/geheugen, globalisering, geopolitieke machten, postkolonialisme en raciale identiteit komt duidelijk naar voren in zijn werken. Als kunstenaar, geboren en opgegroeid in Indonesië, erkent Iswanto dat sociale en politieke kwesties onlosmakelijk verbonden zijn met zijn creatieve proces. Iswanto’s werken, voornamelijk in de vorm van schilderijen, digitale prints, tekst/poëzie, video, multimedia, architectuur en locatie specifieke werken, uiten kritische meningen op een expliciete en stereotiepe manier.

Speakers

Iswanto HartonoArtist with background in architecture

Altijd als eerste op de hoogte van onze programmering